Τα ομαλά ρήματα Die regelmäßigen Verben

Τα ομαλά ρήματα (regelmäßige ή schwache Verben)  παρουσιάζουν στη γερμανική γλώσσα μία σχετικά εύκολη κλίση.  Κατά την κλίση τους παραμένει το φωνήεν του θέματος ίδιο σε όλους τους τύπους, ενώ στο θέμα προστίθεται η κατάληξη που υποδεικνύει και το πρόσωπο, για το οποίο γίνεται λόγος.

Π.χ  Στο ρήμα lernen αν αφαιρέσουμε την κατάληξη -en βρίσκουμε το θέμα του ρήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση είναι το  lern-.  To -e στο θέμα lern- είναι το φωνήεν του θέματος, που παραμένει ίδιο σε όλους τους τύπους των ομαλών ρημάτων.  Στο θέμα  όπως είπαμε προσθέτουμε τις καταλήξεις  που θα δούμε παρακάτω για να κλιθεί το ρήμα σε όλα τα πρόσωπα.

Καταλήξεις

lernen

machen

-e

Ich lern-e

Ich mach-e

-st

du lern-st

du mach-st

-t

er/sie/es lern-t

er/sie/es mach-t

-en

wir lern-en

wir mach-en

-t

Ihr lern-t

Ihr mach-t

-en

Sie lern-en

sie mach-en

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε κάθε πρόσωπο έχουμε και διαφορετική κατάληξη.

Ειδικές περιπτώσεις ομαλών ρημάτων

Ρήματα που το θέμα τους λήγει σε  -t,-d,-m,-n.

Σε κάποια ρήματα το θέμα τελειώνει σε -t,-d,-m,-n  όπως arbeiten, finden, atmen, rechnen κ.ο.κ  Στην περίπτωση αυτών των ρημάτων δημιουργείται πρόβλημα σε ότι αφορά την προφορά του 2ου και 3ου ενικού προσώπου και του 2ου πληθυντικού. Σε αυτά τα πρόσωπα προστίθεται ένα –e μεταξύ του θέματος και της κατάληξης  

Καταλήξεις

arbeiten

atmen

-e

Ich arbeit-e

Ich atm-e

-st

du arbeit-e-st

du atm-e-st

-t

er/sie/es arbeit-e-t

er/sie/es atm-e-t

-en

wir arbeit-en

wir atm-en

-t

Ihr arbeit-e-t

Ihr atm-e-t

-en

sie arbeit-en

sie atm-en

 

Ρήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία: 

antworten,arbeiten,atmen,begegnen,beobachten,bilden,bitten,finden,gründen,heiraten,mieten,

öffnen,rechen,reden,retten,trocknen,warten, zeigen.

Εξαιρέσεις αποτελούν τα ρήματα που λήγουν σε –lm,ln,rm,rn  τα οποία κλίνονται κανονικά χωρίς την προσθήκη του –e.

 

Ρήματα που το θέμα τους λήγει σε  -s,-ß,-x,-z

Στα ρήματα που το θέμα τους λήγει σε -s,-ß,-x,-z όπως  στα ρήματα reisen,reißen,mixen,reizen παραλείπουμε στο 2ο ενικό πρόσωπο το “s”

Καταλήξεις

heißen

mixen

-e

Ich heiß-e

Ich mix-e

-st

du heiß-t

du mix-t

-t

er/sie/es heiß-t

er/sie/es mix-t

-en

wir heiß-en

wir mix-en

-t

Ihr heiß-t

Ihr mix-t

-en

sie heiß-en

sie mix-en

 

Ρήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία:

beweisen,heizen,mixen,reißen,reizen, sich setzen,sitzen

 

Ρήματα που λήγουν σε –n.

Υπάρχουν ελάχιστα ρήματα που το απαρέμφατο τους δεν λήγει σε –en όπως είναι ο

kανόνας για τα γερμανικά ρήματα , αλλά σε –n, όπως τα dauern,erinnern,klingeln, lächeln

Σε αυτά τα ρήματα που το θέμα τους λήγει σε –l παραλείπεται το θεματικό –e στο 1ο ενικό πρόσωπο και στο 1ο και 3ο πληθυντικό, ενώ σε αυτά που το θέμα τους τελειώνει σε –r  παραλείπεται το καταληκτικό –e στο 1o και 3 πληθυντικό πρόσωπο

Καταλήξεις

sammeln

dauern

-e

Ich samml-e

Ich dauer-e

-st

du sammel-st

du dauer-st

-t

er/sie/es sammel-t

er/sie/es dauer-t

-en

wir samml-en

wir dauer-n

-t

Ihr sammel-t

Ihr dauer-t

-en

sie samml-en

sie dauer-n

 

Όπως το sammeln κλίνονται τα googeln, lächeln,klingeln

και όπως το dauern κλίνονται τα ändern,dauern,erinnern,feiern,klappern,verbessern

 

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο

Επικοινωνία