Ουσιαστικά-Πληθυντικός αριθμός

Μετρήσιμα ουσιαστικά  Countable nouns

Τα μετρήσιμα ουσιαστικά έχουν δύο αριθμούς: ενικό και πληθυντικό singular and plural.

Ο ενικός αριθμός χρησιμοποιείται για ένα πρόσωπο ή πράγμα:

a book; a wish; an idea

Ο πληθυντικός αριθμός χρησιμοποιείται για παραπάνω από ένα πρόσωπο ή πραγμα:

books; teachers; wishes; ideas

Τα μετρήσιμα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό

Τα μετρήσιμα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους στον

λόγο. Θα πρέπει να συνοδεύονται είτε από άρθρο

the book; that English teacher; a wish; my latest idea

είτε από ποσοδείκτη :

some new books; a few teachers; lots of good ideas

είτε από αριθμητικά:

two new books; three wishes

Πληθυντικός αριθμός:

Συνήθως προσθέτουμε –s  στο τέλος της λέξης για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό αριθμό:

book- books

 school - schools

girl-girls

Προσθέτουμε -es σε ουσιαστικά που τελειώνουν –ss; -ch; -s; -sh; -x

class > classes

watch - watches

 box – boxes

Προσθέτουμε –ies σε ουσιαστικά που τελειώνουν σε y μετά από σύμφωνο

lady – ladies

party parties

Προσθέτουμε μόνο –s όταν το ουσιαστικό τελειώνει σε -y μετά από φωνήεν

boy –boys

day -days

Κάποια κοινά ουσιαστικά σχηματίζουν ανώμαλα τον πληθυντικό αριθμό.

Man –men

 woman – women

child –children

foot – feet

person – people

foot-feet

tooth-teeth

mouse-mice

goose-geese

ox-oxen

Τα κοινά ουσιαστικά μπορούν να σταθούν μόνα τους στο λόγο όταν αναφέρονται σε ανθρώπους ή πράγματα ως σύνολα

Computers are very expensive.
Do you sell old books?

Μη μετρήσιμα ουσιαστικά Uncountable nouns

Κάποια ουσιαστικά στα αγγλικά είναι μη μετρήσιμα.

Μη μετρήσιμα είναι τα ουσιαστικά που δεν μπορούν να μετρηθούν με αριθμούς μπορούν όμως με μέτρο ή να ζυγιστούν

Δεν χρησιμοποιούμε μη μετρήσιμα ουσιαστικά στον πληθυντικό και δεν τα χρησιμοποιούμε με το αόριστο άρθρο  a/an.

We ate a lot of foods > We ate a lot of food
We bought some new furnitures > We bought some new furniture
That’s a useful information > That’s useful information

 

 

Στα μη μετρήσιμα ουσιαστικά χρησιμοποιούμε ποσοδείκτες όπως :some, much, little

He gave me some useful advice.
They gave us a lot of information.

Μη μετρήσιμα ουσιαστικά είναι:

·         Υλικά, συστατικά: food; water; wine; salt; bread; iron

·         Ανθρώπινα συναισθήματα και αξίες: anger; cruelty; happiness; honesty; pride;

·         Δραστηριότητες: help; sleep; travel; work

·         Αφηρημένες έννοιες: beauty; death; fun; life

Κοινά μη μετρήσιμα ουσιαστικά

Tα ουσιαστικά του πίνακα είναι μη μετρήσιμα παρόλο που έχουν πληθυντικό σε άλλες γλώσσες

 

advice

baggage

equipment

furniture

homework

information

knowledge

luggage

machinery

money

news

traffic

Let me give you some advice.
How much luggage have you got?

 

Αν θέλουμε να μετατρέψουμε αυτά τα ουσιαστικά σε μετρήσιμα χρησιμοποιούμε τις παρακάτω εκφράσεις

 

a piece of...

pieces of...

a bit of...

bits of...

an item of...

items of...

 Let me give you a piece of advice.
That’s a useful piece of equipment.
We bought a few bits of furniture for the new apartment.
She had six separate items of luggage.

Εξαιρούνται οι λέξεις accommodationmoney traffic .

 

 Μη μετρήσιμα ουσιαστικά που χρησιμοποιούνται ως μετρήσιμα

Παρόλο που οι ουσίες είναι μη μετρήσιμα ουσιαστικά συναντώνται και όπως τα παραδείγματα

Would you like some cheese?
Coffee keeps me awake at night.
Wine makes me sleep.

... ως μετρήσιμα

I’d like a coffee please.

 =

I’d like a [cup of] coffee.

May I have a white wine.

 =

May I have a [glass of] white wine.

They sell a lot of coffees.

 =

They sell a lot of [different kinds of] coffee.

I prefer white wines to red.

 =

I prefer [different kinds of] white wine to red.

They had over twenty cheeses on sale.

 =

They had over twenty [types of] cheese on sale.

This is an excellent soft cheese.

 =

This [kind of] soft cheese is excellent.

     

 

 Κάποια ουσιαστικά χρησιμοποιούνται και ως μετρήσιμα και ως μή

We should always have hope.
George had hopes of promotion.
Travel is a great teacher.
Where did you go on your travels?

 

 Ουσιαστικά με δύο έννοιες

Κάποια ουσιαστικά έχουν δύο σημασίες .μία μετρήσιμη και μία μη μετρήσιμη

His life was in danger.
There is a serious danger of fire.

Linguistics is the study of language.
Is English a difficult language?

It’s made of paper.
The Times is an excellent paper.

 

Παραδείγματα

business

death

 industry

marriage

power

property

tax

time

victory

use

work

 

 

 Μη μετρήσιμα ουσιαστικά που τελειώνουν σε  –s

Κάποια μη μετρήσιμα ουσιαστικά τελειώνουν σε  -s με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι είναι στον πληθυντικό αριθμό ενώ είναι στον ενικό.

 

Αντικείμενα σπουδών:

mathematics, physics, economics, etc.

Δραστηριότητες:

gymnastics, athletics, etc. 

Παιχνίδια:

cards, darts, billiards, etc.

Αρρώστειες:

mumps, measles, rabies, etc.


Economics is a very difficult subject.
Billiards is easier than pool or snooker.

 

 Περιληπτικά ουσιαστικά

Τα παρακάτω ουσιαστικά όταν χρησιμοποιούνται ως σύνολο ή ομάδα ατόμων συντάσσονται με ρήμα πληθυντικού αριθμού. Όταν χρησιμοποιούνται ως απρόσωπα σύνολα συντάσσονται με ρήμα ενικού αριθμού

army

audience

committee

company

crew

enemy

family

flock

gang

government

group

herd

media

public

regiment

staff

team

 

·          

·         My family is very dear to me.
I have a large familyThey are very dear to me. (= The members of my family…)

·         The government is very unpopular.
The government are always changing their minds.

Sometimes we think of the group as a single thing:

·         The audience always enjoys the show.

·         The group consists of two men and three women.

Sometimes we think of the group as several individuals;

·         The audience clapped their hands.

·         The largest group are the boys.


Τα ονόματα πολλών οργανισμών και ομάδων είναι επίσης περιληπτικά ουσιαστικά αλλά συνήθως είναι στον πληθυντικόαριθμό στον προφορικό λόγο.

·         Barcelona are winning 2-0.

·         The United Oil Company are putting prices up by 12%.
 

 Ουσιαστικά που αναφέρονται σε αντικείμενα με δύο μέρη

Κάποια ουσιαστικά αναφέρονται σε πράγματα που αποτελούνται από δύο μέρη και συντάσσονται με ρήμα στον πληθυντικό αριθμό

 

glasses

jeans

knickers

pincers

pants

pliers

pyjamas

scissors

shorts

spectacles

tights

trainers

trousers

tweezers

 binoculars, 

 

 

 

 

These binoculars were very expensive
Those trousers are too long.

Για να δηλώσουμε ότι αναφερόμαστε

 σε ένα αντικείμενο χρησιμοποιούμε την έκφραση a pair of …

I need a new pair of spectacles.
I’ve bought a pair of blue jeans.

Για να δηλώσουμε ότι αναφερόμαστε

 σε περισσότερα από ένα αντικείμενο χρησιμοποιούμε την έκφραση pairs of … :

We’ve got three pairs of scissors, but they are all blunt.
I always carry two pairs of binoculars.

 

Κύρια ονόματα Proper nouns

Τα ονόματα των ανθρώπων οι τοποθεσίες και οι οργανισμοί ονομάζονται κύρια ονόματα  proper nouns και γράφονται με κεφαλαία

Mohammed Ali; Birmingham; China; Oxford University, the United Nation

Με κεφαλαια γράφονται και οι επίσημες αργίες:

Christmas; Deepawali; Easter; Ramadan; Thanksgiving

Και οι τίτλοι

I was talking to Doctor Wilson recently.
Everything depends on President Obama.

Όταν αναφέρουμε τίτλους βιβλίων, ταινιών, πινάκων ,καλλιτεχνικών έργων χρησιμοποιούμε κεφαλαία για τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήματα  

I have been reading ‘The Old Man and the Sea’.
Beatrix Potter wrote ‘The Tale of Peter Rabbit’
You can see the Mona Lisa in the Louvre.

Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε το όνομα του δημιουργού για να αναφερθούμε σε κάποιο έργο του.

Recently a Van Gogh was sold for fifteen million dollars.
We were listening to Mozart.
I’m reading an Agatha Christie.